Rätt resurser? Ett användarcentrerat Alma Analyticsprojekt

Foredragdsholdere: Karin Perols og Henrik Åkerfelt fra Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket

Det har länge funnits ett behov på Karolinska Institutet, Unviersitetsbiblioteket (KIB) att formulera hållbara och transparenta modeller för utvärdering och analys av licensierad e-media.  Sedan 2015 då vi skaffade Alma har vi haft en stor del av underlaget för analys samlat i samma administrativa system. Här finns data om kostnader, användning, bestånd osv. I maj 2017 påbörjades ett projekt i vilket vi ville undersöka möjligheten att automatisera inhämtning och aggregering av data för en mer samlad analys med hjälp av Alma Analytics. Vi hade även en önskan om att bredda analysen genom att lägga till fler typer av mått.

I den behovskartläggning som gjordes i projektet framkom att bibliometriska mått var den mest önskade aspekten att tillföra analysen. Genom att korsreferera KIB:s lokala bibliometridatabas med redan befintligt analysunderlag lyckades vi bryta barriären mellan två informationssilon som tidigare inte kunnat berika varandra. Med en användarcentrerad metodologi byggde vi ett analysverktyg som svarar väl mot identifierade behov.